Log in

เลขบัตรประชาชน*
(Username)
รหัสผ่าน*
(Password)

ลืมรหัสผ่าน

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อแจ้งรายละเอียดการโอนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเข้าบัญชีข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

2. เพื่อลดการใช้กระดาษ ทดแทนการแจกกระดาษสลิปเงินเดือน

โปรดอ่าน:

ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 7 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550)

จำนวนผู้ที่ Login และเปลี่ยน Password ครั้งแรก
สำเร็จ 4,082 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ 4,241 คน

งานการเงิน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โทร 0 4222 2356 ต่อ 127